چگونه صادرات را شروع کنیم؟ - پیشرفته

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/9/16
تاریخ شروع دوره : 1398/10/15 تاریخ پایان دوره : 1398/10/15
نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی :

-

چگونه صادرات را شروع کنیم؟ - پیشرفته
نام محل برگزاری
مدرسان